O nas

Historia

Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne zostało zawiązane 7.01.2008 r. z inicjatywy Stowarzyszenia B-4 (które pełni role Koordynatora), oraz Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, będącej jednostką naukowo-badawczą. Początkowo do inicjatorów porozumienia przystąpiło 13 przedsiębiorstw (kooperantów).

Do chwili obecnej Powiązanie przyciągnęło nowe podmioty do współpracy zarówno z Polski, jak i z Czech i Słowacji. Widząc korzyści jakie daje wspólne przedsięwzięcie, a także sukcesy w działalności Koordynatora nowi uczestnicy przystępują do Powiązania. Na dzień dzisiejszy Podkarpacie Powiązanie Kooperacyjne tworzy 39 podmiotów, w tym :

 • 26 przedsiębiorstw (MŚP),
 • 6 jednostek naukowo – badawczych,
 • 1 instytucja otoczenia biznesu,
 • 6 innych członków (stowarzyszenia, klastry).

Jako Klaster Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego współpracujemy także z innymi klastrami, w tym z Węgierskim Klastrem Lotniczym, Klastrem Lotniczym w Nowej Zelandii, a także Podkarpackim Klastrem Energii Odnawialnej z Polski (Rzeszów).

 

Działając wspólnie firmy są w stanie odnieść m.in. następujące korzyści:

 1. Obniżenie kosztów prowadzenia własnej działalności bieżącej takich jak: zakup środków produkcji, materiałów i surowców, materiałów biurowych, środków transportu itp.
 2. Promocje (wspólna reprezentacja na targach, misje gospodarcze itp.).
 3. Identyfikacja i zaspokojenie potrzeb szkoleniowych, doradczych.
 4. Korzystanie z siły i marki powiązania.
 5. Możliwość lobbowania na rzecz sprzyjających warunków rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw działających w branży lotniczej i kooperantów.

Ideą powiązania było i jest skupienie przedsiębiorstw działających w tej samej branży, które dotychczas działały osobno. W dobie globalizacji zarówno mikro, jak i małemu przedsiębiorstwu bardzo trudno jest odnieść sukces z uwagi na brak wystarczających środków na zakup nowoczesnych urządzeń i stworzenia bazy badawczo-rozwojowej tylko dla własnych potrzeb. 

Dzięki wspólnemu działaniu Koordynatorowi projektu udało się pozyskać środki na budowę nowoczesnej i energooszczędnej hali wraz z wyposażeniem technicznym, które umożliwi poszerzenie zakresu działalności badawczej i produkcyjnej każdego członka Powiązania. Możliwość działania w jednym miejscu zwiększy powiązania pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami a także wymianę know-how i doświadczeń każdego z nich.

 

ZREALIZOWANE i PRZYSZŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach zrealizowanego projektu "Ekologiczne, pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim" wybudowano halę do celów badawczo-rozwojowych i przemysłowych wraz z pomieszczeniami socjalno-biurowymi oraz dokonano zakupu infrastruktury badawczo-rozwojowej i przemysłowej wraz z niezbędnym parkiem maszynowym. Zostały opracowane i zostaną wdrożone do produkcji i sprzedaży produkty z zakresu przemysłu lotniczego, umożliwiające wzrost konkurencyjności w branży lotniczej zarówno członkom Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego, jak również przedsiębiorstwom pozostającym poza PPK, ale działającym w branży lotniczej w województwie podkarpackim. Produkty wytworzone w ramach projektu to: silniki pneumatyczne, motoszybowiec z silnikiem pneumatycznym, pojazd lotniskowy do transportu i tankowania motoszybowców, ekologiczne systemy zasilania pneumatycznego, system doładowywania systemu pneumatycznego w trakcie lotu, zbiorniki na sprężone powietrze. W końcowej fazie realizacji projektu przeprowadzono badania motoszybowca w locie, które ostatecznie potwierdziły sukces projektu. Motoszybowiec spełnił założone oczekiwania wykazując ponadprzeciętne właściwości lotne i wzbudzając spore zainteresowanie środowiska lotniczego. Sukces pierwszego projektu wzmógł apetyt wśród uczestników Powiązania na nowe projekty.

Okazuje się, że dzięki wzrastającej kreatywności członków, koordynator oprócz bieżących zadań projektowych musi weryfikować kreowane pomysły, planować i koordynować dalsze plany inwestycyjne oraz coraz intensywniej poszukiwać i pozyskiwać  środki na  ich realizację.

Przygotowywano kilka i nadal przygotowywane są nowe projekty, ściśle związane z branżą lotniczą, które w większości przypadków w radykalny sposób podniosą poziom bezpieczeństwa w lotnictwie lekkim i ultralekkim.

Jeśli uda się zrealizować chociaż część tych projektów, to Polska może stać się światowym liderem we wdrażaniu tak zaawansowanych technologii bezpieczeństwa, procesów produkcyjnych, badawczych  i szkoleniowych w tym sektorze.

W celu zapoznania się z bieżącą działalnością Powiązania, jak również zakresem planowanych kierunków rozwojowych zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Powiązania.

Koordynator  Klastra

 Stowarzyszenie B-4 w Rzeszowie to niezależna organizacja pozarządowa, współpracująca z wieloma instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami w kraju i za granicą.

Misją Stowarzyszenie jest realizacja działań na rzecz rozwoju lokalnego, poprawy jakości życia mieszkańców oraz wzmacniania potencjału zasobów ludzkich w regionach.

Poprzez swoją działalność dostarcza umiejętności, wiedzę i informację - najważniejsze czynniki kształtujące aktywność społeczną oraz wspomagające rozwój regionalny i lokalny.

Stowarzyszenie B-4 to zespół w skład, którego wchodzą ekonomiści, prawnicy, socjologowie, psychologowie, doradcy zawodowi oraz specjaliści z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania zasobami ludzkimi.

Stowarzyszenie ma swoją główną siedzibę w Rzeszowie oraz dysponuje biurami zamiejscowymi rozmieszczonymi na terenie kraju (m.in. Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Częstochowie i Krośnie).

Jako Koordynator Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego Stowarzyszenie B-4 wdraża i świadczy nieodpłatnie usługi przeznaczone dla członków tj.:

 • doradztwo ogólne;
 • seminaria nt. konkurencyjności, pozyskiwania kapitału zewnętrznego;
 • przygotowanie przedsiębiorców do wykorzystania potencjału polskich uczelni, jednostek badawczo–rozwojowych;
 • wsparcie techniczne i organizacyjne projektów innowacyjnych;
 • innowacyjne lotnictwo (pomoc w wykorzystaniu potencjału Politechniki Rzeszowskiej)
 • doradztwo w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej innowacyjnych przedsięwzięć, modernizacyjnych i inwestycyjnych;
 • pomoc w pozyskaniu opinii o innowacyjności rozwiązań technicznych i technologicznych;
 • inicjowanie i funkcjonowanie z innymi grupami kooperacyjnych skoncentrowanymi na wdrożeniu innowacyjnych produktów;
 • tworzenie struktur badawczo–rozwojowych;
 • prowadzeniu w imieniu grupy kooperacyjnej negocjacji w zakresie procesów biznesowych lub opłat licencyjnych z właścicielami praw własności przemysłowej;
 • doradztwo z zakresu własności przemysłowej(DZWP): nowe wyroby (np. elektroniczne),w tym zawierające chronione lub wymagające ochrony rozwiązania techniczne lub wzornicze;
 • optymalizacji kosztów ochrony własnych patentów, wzorów przemysłowych i znaków towarowych-ustalenie zakresu i obszaru ochrony oraz wybór kancelarii patentowej;
 • pomoc w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie naruszeń prawa własności intelektualnej.

 

ZREALIZOWANE i PRZYSZŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA

KONTAKT

Stowarzyszenie B4
ul. Zagłoby 7B,
35-304 Rzeszów
Monika Dąbska
tel. (+48) 693 106 049,
e-mail: mdabska@b4.org.pl
Piotr Piątek
tel. (+48)693 596 033,
e-mail: klaster@b4.org.pl

CZŁONKOWIE

/files/member/logopl1.jpg /files/member/laf-rp.png /files/member/il.jpg /files/member/imp.png /files/member/psm.jpg /files/member/bielsko.png /files/member/stowarzyszenie_lotnictwa_eksperymentalnego.png /files/member/ekolot_1.png /files/member/logo_elserwis.png /files/member/logo_kb.jpg /files/member/prz.jpg /files/member/pwsz_1.jpg /files/member/pwsz_ch_1.png /files/member/pleczari.png /files/member/eko-karpaty.png /files/member/verner-motor.png /files/member/nicom.png /files/member/feb.png /files/member/netrix_1.png /files/member/ /files/member/turbonaprawa1.jpg /files/member/n-i.jpg /files/member/tomek-logo3.gif /files/member/logo_03.jpg /files/member/dioxid.png /files/member/komel.png /files/member/eba.jpg /files/member/pemor.png /files/member/ /files/member/pneo.jpg /files/member/mj.jpg /files/member/wydzial_materialowy.jpg /files/member/vacuma.png /files/member/logo.jpg /files/member/ /files/member/haif.png /files/member/ /files/member/3x3.png